Örümcek ağı tekniğiyle tazelenen cilt

09.12.2014 00:00


Örümcek agı tekniği aynı zamanda Ultra V lift veya PDO lift gibi birkaç degisik simle medical estetikdunyasindaanilmaktadir 

Cildimizveyüzümüz, boynumuz, yıllarıngeçmesiilesarkma, kırışıklık, gevşeklikgibiproblemlerlekarşıkarşıyakalmaktadır. Yaşlanmaileberabercildimizdesukaybı, kollajenve elastin liflerazalmakta,cilttekigerginlikazalmaktadir

Özellikleyüzbölgesindebelirenincekırışıklıklargündengüneyeretmeyebaşlayıp, suratımızındaimimisafirlerioluveriyorlar. Son aylarınenpopülerestetikuygulamasıolanÖrümcekAğıEstetiğiise, tümbusorunlarıortadanaldırıp, son derecegergin, canlıveformundabircildesahipolmanızısağlıyor..Üstelikklasikestetikoperasyonlarındanfarklıolarakneşteryerineinceuçluiğnelerveipyardımıylatatbikediliyorvehastaya son derecekonforlubiriyileşmesüreciyasatiyor.

 

“ÖrümcekAğı” adıylaanılan  “PDO Threadlift” tekniğiameliyatsızciltgermeolaraktanımlanabilir. Bu yöntemdeçokinceiğneleriçineyerleştirilmiş PDO (polidioksanon) ipinceinceciltiçinekolaycayerlestiriliyor..

 

Uygun  Biradaymıyım?

       

        - Yüzünüzdekırışıklıklarvarise

        - Yüzünüzdesarkmalaroluşmuşise

        - Alt gözkapaklarınızınaltındakırışıklıklarvarise

        - Ağız/dudakçevresindekırışıklıklarvarise

        - Çenealtındakicildinizsarkıyorise

        - Yüzünüzügençleştirmekveyenilemekistiyorsanız

 

AmeliyatsızipleYüzGermeUygulamasıMuayenesiNasılYapılacak?

EstetikvePlastikCerrahımızsizimuayeneederekameliyatöncesifotoğraflarınıçekecektir.

Muayeneesnasındadoktorunuzlamedikalgeçmişinizi, kullandığınızilaçları, ilaçalerjileri, diğertümbilgilerinizipaylaşmalısınız.

Doktorumuzedindiğitümbilgilerilesizinameliyatınızıntümdeğerlendirmeleriniyapacaktır. Muayenesonrasıdurumunuzagöreameliyatöncesiyapılmasıgerekentümdetaylarsizinlepaylaşacaktır.

 

AmeliyatsızİpleYüzGermeUygulamasıNasılYapılmaktadır?

Öncelikleyüzünüztemizlenir. Bunutakibenyüzünüzeanestezikkremuygulanır.

 

Uygulamaşuşekildetarifedilebilir; Gerekenbölgelerdeişaretlenennoktalara, çokinceiğneleriçerisineyerleştirilmiş PDO (polidioksanon) ipleruygulanır (enjekteedilir). PDO iplerereaksiyonolarakvücutfibroplastvebüyümefaktörüiçerenkollajenüretiyor. Böylece lifting etkisiçiftekatlanmışoluyor.

 

Uygulamasonrasıaradakifarkhemengörülebilir. Bu fark zaman geçtikçedaha net belli olacak, cildinizgiderekdahaçokgerilecek. 4 ay sonranihaisonuçtamamengörülebilir6 ila 8 kayboluyor ay içerisindekendiliğindeneriyerekkaybolurvekalıcılığıortalama 2 yilsürmektedir.

Uygulamasüresiyaklaşık 45dakikadır.

Uygulamanınavantajları:

Orumcekagiteknigi, paralelvektörtekniğiilePDO(polydioaxonane) uygulamasıdır. Ciltiçinesarkanvegevşeyennoktalarayerleştirilmesinedayanmaktadır. Hızlıvedayanıklıbir lifting görünümüsağlar. Güvenilirmateriallerkullanılır. Uygulamadansonra; sonuçlarıgörebilmekiçinuzunvadelibeklemegerekmez.

 Bahsettiğimizörümcekağıyönteminde PDO adıverilenpolidioksanisimliipciltaltınayerleştiriliyor, kolajenve elastin üretiminiartırıyor. Cildeeskigerginliğikazandırılmışoluyor.

 Bu etkiilesarkancilttoplanmışvegerginleşmişoluyor. Bu uygulamakremilelokalanestezisisağlanarakyapılabiliyor.  6 ila 8 ay içerisindekendiliğindeneriyerekkayboluyor.

Uygulamayapilanbölgedemikrokandolaşımıartıyorvetamirmekanizmalarıhareketegeçiyor, cilttekollajenüretimiuyarısınanedenoluyor.

UygulamaYapılabilenbölgeler:

·  Alın, yanaklarveçenehatları

·  Boyunsıkılaştırma

·  Gerdansıkılaştırma

·  Spesifikkırışıklarda- burunağızarasıçizgiler, kaşarasıveyüzdekiinceçizgiler-

·  Kollarvekalçaliftingi

Operasyonlardaolduğugibiherhangibirkesiolmadığıgibiuygulamadan sonar kisigunlukhayatinarahatlikladonebilir. 

Ancak ilk 5 gun antibiyotikkullanimiproflaktikolarakgerekiryine ilk 2 gun coksertgidalaryenmemesi( odemartisiniengellemekicin) vetektarafuzerineyatilmamasisirtustuyatilmasihastayatavsiyeedilir..BilinendiğeripleaskılamatekniklerindenetkimekanizmasıolaraktamamenfarklıbirteknikolanÖrümcekAğıyöntemindeiplerinüzerineherhangibiryükbinmez. Bundandolayıipinetkisininkaybolması, kısasüresonracildineskihalinedönmesigibiihtimal de mevcutdeğil. Yaniipinkopmasımümkündeğil, aynızamandagevşeme, asimetrigibikomplikasyonlara da rastlanmaz

 

UYGULAMA TEKNIGI

önceliklehastamızımuayeneediyoruz, beklentilerinidinliyoruz. Fotoğrafınıçektiktensonralokalanestezikkremileuyuşturuyoruz.

Gerekenbölgelerdeişaretlenennoktalara, çokinceiğneleriniçindeki PDO (polidioksanon) ipleriuyguluyoruz. 20-30 dakikalıkişlemsonrasıkişihemengünlükhayatınadönebilir. PDO iplerereaksiyonolarakvücutfibroplastvebüyümefaktörüiçerenkollajenüretmektedir.

Etkisi 4 haftasonrabaşlarve 24 ayakadardevameder.

Bu yöntemibayanhastalarindisindaerkeklerde de çokfazlauygulamaktayız. Sonuclarindogalolmasindandolayiveetkisiyavaşyavaşortayaçıktığıiçinerkeklerinbeklentilerine deuygundur.Orumcekagiteknigi ,erkeklerdesakalvebıyıkyapısında, mimiklerdehiçbirdeğişikliğeyolaçmayacakşekildeuygulanır.

Ciltdokularınınaltınayerleştirilen PDO` lar 6 aylıkbirsüredensonrayerinitamamendoğalgörünümlüvücudunkendisitarafındanüretilenkolajenyapıyabırakırbusayedeyüzderisindebulunanhücrelervedokularyenifibroblastlarvekolajenüretmeyebaşlarlar. BöylecesarkanciltdoğalbirgerginliğekavuşurSarkmaninazalmasiylayuzovalidahagencvekeskinhatlaradonusmeyebaslar

GUVENLI BIR YONTEMMIDIR?

Uzmanvebukonudatecrübelibirdoktortarafındangerçekleştirildikçeevet, oldukçagüvenlidir. Orumcekagiteknigiuygulamasisonrasındaküçükmorluklarharicindebaşkabirproblemlekarşılaşılmaz. Kullanılanipler, polydioxanonekisaltilmisolarak PDO denenameliyatiplikleridir. Bu Ipleraynızamandacerrahidebeyin, kalpve abdominal operasyonlardauzunyıllardanberiameliyatipliğiolarakkullanılmaktadır. Lokalanesteziyöntemiyleuygulanan, genelanesteziyeihtiyaçduyulmayanbirişlemolduğundangenelanesteziderastlananhiçbirriskitaşımaz.

Çoğu hasta,hemenuygulamasonrasındagünlükaktivitelerinegeridönebilmektedirler.Ameliyatsizgenclesmekisteyenlericin ideal bir Anti-Aging yontemidir.