Başkanlık ve Yeni Anayasa Halka Düşmanlıktır.

27.11.2016 19:57


Son günlerde sıkça dile getirilen “Başkanlık ve Yeni Anayasa” konusuna girmeden önce kısaca bilgilerimizi tazelemek yararlı olacaktır.

Başkanlık, yargı, yasama ve yürütme gibi tüm konularda yetkinin tek adamda toplanmasıdır.     Anayasa ise, aynı ülke topraklarını paylaşan insanların birlikte yaşamasının temel kurallarını belirleyen bir MUTABAKAT metnidir.

Bilinen en eski Anayasa ABD Anayasasıdır (1787). II. Dünya Savaşından sonra müttefiklerin denetiminde hazırlanan Alman Anayasası, iki Almanya’nın birleşmesinden (1990) sonra da yürürlüğünü korumuştur. İtalya’da 1948 referandumuyla kabul edilen Anayasa ile krallık kaldırılmıştır. 1949 referandumuyla kabul edilen Fransız Anayasasının ilk maddesi “Fransa, BÖLÜNMEZ, LAİK, DEMOKRATİK VE SOSYAL BİR CUMHURİYETTİR” şeklindedir.

Kraliçenin sembolik bir yere sahip olduğu İngiltere’de yazılı bir Anayasa yoktur. Ancak yıllar boyunca oluşan içtihatlar yazılı Anayasa’ya sahip ülkelerden daha etkindir. Yazılı olduğu halde bu kadar çiğnenen TC Anayasa’sının, yazılı olmadığında neler olacağı ise hayal gücümüzü aşmaktadır.

Bu genel anımsama bilgilerine bakıldığında, zamanın değişen koşullarına ayak uydurmak için yapılan kısıtlı değişiklikler bir yana, ülkelerin ilk yapılan Anayasa’larına sadık kaldıkları anlaşılmaktadır.

Türkiye’ye gelince… 1921 Anayasa’sının yetersiz kalması üzerine, Teşkilat-ı Esasiye’yi yürürlükten kaldıran 1924 Anayasa’sı birkaç değişiklik ile 1961 yılına dek yürürlükte kalmıştır. Yapılan başlıca değişiklikler:

* Devletin dini İslamdır” ibaresi çıkarılmıştır (1928)

* Kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır (1930)

* Laiklik ilkesi eklenmiştir (1937)

* …

Daha 1930’lu yıllarda yapılan bu değişikliklerle Türkiye hukuksal anlamda çağdaş devletler arasındaki yerini almıştır.

Günümüzde AKP iktidarının yaptığı uygulamalar gibi, 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti, zamanla iktidar sarhoşu olmuş (size bir şey çağrıştırıyor olmalı), baskıcı ve Anayasa’yı zorlayıcı politikalara yönelmiştir. Bu nedenlerle TSK 1960 yılında Anayasa’yı ve meclisi fesederek yönetime el koymuştur. 1961 yılında oluşturulan Kurucu Meclisin hazırladığı Anayasa aynı yıl halkoyuna sunularak kabul edilmiştir. Özgürlükçü ve çağdaş bir yapıya sahip olan 1961 Anayasası ile;

* Kişisel hak ve özgürlükler güvence altına alınmıştır

* Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kurulmuştur

* Üniversiteler ve TRT özerk bir yapıya kavuşturulmuştur

* İşçi ve memurlara sendika kurma ve grev hakkı tanınmıştır

* …

1961 Anayasasını hazırlayan Kurucu Meclis üyelerinin çoğunun seçimle gelmiş olmasına karşın, 1982 Anayasasını hazırlayan Kurucu Meclis üyeleri, 1980 cuntacılarının tayin ettiği kişilerden oluşmuştur. 1982 Anayasasının en önemli özelliği, bu Anayasa’yı hazırlatan cuntacıların yargı denetiminden ömür boyu muaf tutulmalarıdır.

177 maddeden oluşan ve bugüne dek yarısından fazlası değiştirilen 1982 Anayasa’sı temel hak ve özgürlüklere pek dokunmamakla birlikte, bu Anayasa’yı hazırlatan cuntacılar tarafından 1980-83 yılları arasında temel hak ve özgürlükler askıya alınmış, hapse atılan aydınlara akıl almaz işkenceler yapılmış, hatta bir genç (Erdal Eren) 17 yaşında idam edilmiştir. 1982 Anayasa’sı, bir değişiklik yapılmaksızın, dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından “bir kereden bir şey olmaz” diyerek delinen ilk Anayasa özelliğine de sahiptir.

Bu günlerde gündeme getirilen “Yeni Anayasa”ya karşı 1982 Anayasa’sını savunmak durumunda kalmak ise oldukça ironik bir durumdur…!

Peki, sözü edilen bu “Yeni Anayasa” toplumun hangi yeni ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya atılmaktadır?

* Muhalif tüm kişi/kurumların mahkûm edildiği bu dönemde temel hak ve özgürlükler mi genişletilecektir?

* Yüzün üzerinde gazetecinin hapiste olduğu bir dönemde basın özgürlüğü mü genişletilecektir?

* Yaratılan “tek sesli” medyadan vazgeçip çok sesli medya düzenine mi geçilecektir? Medya patronlarının başka bir iş kolunda faaliyet göstermesi mi yasaklanacaktır?

* Sendikal haklar ve genel grev hakları mı genişletilecektir?

* Sayıştay Raporlarının (başına bir şey gelmeden) meclise gelmesi mi sağlanacaktır?

* Eğitimde birlik sağlanıp, cemaatlerin siyasi ve ekonomik faaliyetleri mi yasaklanacaktır?

* İnsanımızın yaşam standartları mı yükselecektir?

* İşsizlik ortadan mı kalkacaktır?

* …

Soruları istediğiniz kadar uzatın, bu soruların tümüne verilecek yanıt “Hayır” olacaktır…!

O halde bu “Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa” nereden çıkmıştır?

 İşte sorular… Bu “Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa”

* BOP projesinin bir gereği midir?

* Son yıllarda yaklaşık yarısının “beyin kirlenmesi ”ne uğradığı, iyi kötü ne varsa alkışlayan bir topluma rejim değişikliği kabul ettirilerek, uygarlıktan, bilimden ve laiklikten kopmuş bir ortaçağ toplumu mu yaratılacaktır?

* Tıpkı 1982 Anayasa’sında olduğu gibi belli bir zümreye ömür boyu yargılanmaktan muafiyet mi getirilecektir?

* Başkanlık sistemi içerecek bir Anayasa kabul edildiğinde, mevcut başkandan sonra seçilecek yeni başkan “Yeni Anayasa’yı beğenmezse “En Yeni Anayasa” sonrasında da “En En Yeni Anayasa” mı yapılacaktır?

 

Sonuç olarak, inancımız odur ki:

* Toplumun değişik katmanlarında tartışılıp mutabakat sağlanmadan

* OHAL’i kaldırıp ülkeyi KHK’lar ile yönetmeyi sonlandırmadan

* Hele hele, yeni bir Anayasa için değil, sadece yasama için seçilmiş bir meclis yerine, üyeleri seçimle belirlenmiş bir Kurucu Meclis oluşturmadan

* Cumhuriyetimizin temel ilkelerini zedeleyecek/yok edecek maddeler içerecek bir Anayasa, güneşte eriyen bir kardan adam misali, tam bir “ben yaptım oldu” Anayasası’ndan farklı bir Anayasa olmayacak, kaos yaratmaktan başka bir işe de yaramayacaktır…

Başkanlık ise; TEK ADAM DİKTATÖRLÜĞÜ olarak baskıdan başka bir işe yaramayacak.

Daha açık konuşmak gerekirse Başkanlık Sistemi ve Yeni anayasa halka yapılan en büyük düşmanlıktır.