CHP Kurultay Sonuç Bildirgesi’nden haberiniz var mı?


Türkiye’nin içinden geçtiği siyasi ortam CHP’nin siyasi rolünü hızla artırıyor!

28.01.2016 11:56

CHP’ye demokrasi güçlerini toparlama ve iktidar alternatifi bir hareket yaratma rolü biçiyor! Bu “rol” CHP’nin “yazılı belgelerine” yansısa da, CHP kadrolarına ve örgütüne yansımıyor. Bu yüzden CHP’de söylem ve eylem birliği oluşmadığı gibi inandırıcılık ve güven sorunu da ortaya çıkıyor. Yazılı belgelerdeki belirlemeler ile parti kadrolarının ve üyelerinin davranış kalıpları üst üste oturmuyor. Aynı tellerden çalması gereken teori ile pratik ayrı tellerden çalıyor!

Bu nedenden dolayı, örneğin, yalnızca CHP’nin değil, Türkiye siyasal tarihinin en önemli siyasi belgelerinden olan ikiyüzer sayfalık “7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Seçim Bildirgeleri” deyim yerindeyse“güme gitti”!

Bildirgelerin siyasi özleri öne çıkmadı, çıkamadı. Akıllarda yalnızca “1500 lira asgari ücret ve emeklilere iki maaş ikramiye” vaatleri kaldı! Bu vaatler yanlış değildi kuşkusuz, doğruydu. Bu yüzden de önce HDP, MHP ve sonrada AKP tarafından hemen “kabul edildi” ve kullanıldı!

Ancak bildirgelerin asıl özünü “hiç öne çıkmayan” demokratikleşme yaklaşımı oluşturuyordu. CHP’nin seçim bildirgesi, devletin demokratikleştirilmesinden yargıya, inanç özgürlüğünden laikliğe, Kürt meselesinin çözümünden sosyal devlete kadar en temel konularda alternatif çözümler üretiyordu. Bildirge CHP yönetimleri, kadroları ve örgütleri arasında yeterince tartışılmadığı için “birkaç sayfalık el broşürleri” dışında varlığını bile hissettiremedi!

"Tozlu raflar” arasında “bir ara” hatırlanmak üzerinde kaldı!

Şimdi aynı tehlike 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara’da yapılan “CHP 35. Olağan Kurultay Sonuç Bildirgesi” için fazlasıyla var! Kurultay’da öne çıkan politik söylemler, Parti Meclisi ve MYK oluşumuna yönelik tartışmalar bir yana, bu bildirge CHP örgütü ve kadroları tarafından sahiplenilmeli ve bildirgede yapılan belirlemelerin hayata geçirilmesi için tartışmaya açılmalıdır.

“Türkiye’nin bugün ihtiyacını duyduğu dördüncü devrim Özgürlükçü Demokrasidir" diyen “CHP 35. Olağan Kurultay Sonuç Bildirgesi” eksiklikleri olsa da Türkiye’nin bütün temel konularında doğru ve iddialı belirlemelere yer veriyor! CHP’nin siyasi rol üstlenmesini isteyenler, bu bildirgenin “tozlu raflarda”kalmasına izin vermemeli ve bu bildirgeyi hızla tartışmaya açarak içselleştirmelidirler!

CHP’de bir şeyler düzelecekse, CHP Kurultayı’nda öne çıkan “Değişimi ancak devrimciler yapar”sloganı öne çıkacaksa, parlamentodaki mücadele, parlamento dışı mücadele ile birleşerek Türkiye’yi etkileyecekse, bunun yolu bu bildirgenin gereklerini, üstüne yeni şeyler de koyarak hayata geçirmekle mümkün olur!

İşte 21 maddelik “o bildirge”nin tamamı:

35. OLAĞAN KURULTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, ülkemizi çok partili hayata taşıyan ve Türkiye’ye sosyal demokrasiyi getiren üç büyük devrimin altına imza atmıştır. CHP bu geçmişiyle Türkiye’nin tarihsel dönüşümünün öncü partisidir. CHP Türkiye’yi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği “çağdaş uygarlık düzeyine taşıma” iddiasının siyasal örgütüdür.

Türkiye’nin bugün ihtiyacını duyduğu dördüncü devrim ise “Özgürlükçü Demokrasi’’dir. İlk üç devrimin sahibi olan CHP, Türkiye’yi “Özgürlükçü Demokrasi”ye ulaştırma kararlılığındadır. Kurultayımız, bu kararlılığın dönüm noktasıdır ve bildirgemiz dördüncü devrimin ana hedeflerini içermektedir.

Dördüncü devrim “Diktatörlük” hedefini somutlaştırmaya çalışan baskı rejiminin en büyük korkusudur. Bu nedenledir ki toplumun tüm kesimlerine yönelik sindirme politikalarını uygulamaya koyan siyasi iktidarın önündeki tek kurumsal engel, gücünü devrimci ruhundan alan Cumhuriyet Halk Partisi ve partimizin fedakâr kadrolarıdır. CHP’nin kendisi dışındaki toplum kesimlerini de kucaklayarak vereceği“Özgürlükçü Demokrasi” mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti’ni içinde bulunduğu çıkmazdan kurtaracak tek yoldur. Bu yol, siyasi iktidarın tek tipleştiren, kendisi gibi düşünmeyenleri suçlu ve hain ilan eden, çoğulculuğu reddeden uygulamalarına karşı, farklı kimliklerin barış ve kardeşlik ilkesine bağlı kalarak yaşamasını amaçlayan, yeni bir geleceğe Türkiye’yi ulaştıracaktır.

Bu çerçevede 35. Kurultay’ımız önümüzdeki dönemin hedeflerini aşağıdaki şekilde belirlemiş ve bütün parti örgütüne bu doğrultuda çalışma görevi vermiştir:

1) “Parti Devleti Düzenine” son verilecek, saydam ve hesap verebilir bir hukuk devleti kurulmalıdır.

2) Yargı, siyasetin ve her türlü güç odağının kontrolünden kurtarılmalı, “özel güdümlü” yargı uygulamalarına son verilmeli, yargı bağımsızlığı tam olarak sağlanmalıdır.

3) Darbe hukuku ve onu tahkim eden tüm düzenlemeler kaldırılmalı, hak ve özgürlükler hiçbir ayrım yapmaksızın tüm yurttaşlarımız için kesin güvence altına alınmalıdır.

4) Siyasi Partiler Yasası ve seçim yasaları, milli iradenin kusursuz temsilini sağlamak üzere değiştirilmeli, lider sultasına son verilerek milletin vekilini milletin seçeceği, halkın iradesinin Meclis’te baraja takılmadan temsil edilebileceği demokratik siyaset rejimi getirilmelidir.

5) Kuvvetleri tek elde toplamaya dönük girişimler boşa çıkarılarak, kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter demokrasi güçlü ve etkin kılınmalıdır. Parlamento güçlendirilmeli, parlamento üzerindeki her türlü vesayete son verilmelidir.

6) Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk paylaşımı, halkın ihtiyaçlarını gözeterek, en üst düzeyde katılım sağlanabilecek şekilde belirlenmelidir. Yerel yönetimler güçlendirilmeli, bu doğrultuda ilk adım olarak Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı üzerindeki şerhler kaldırılmalıdır.

7) Cumhurbaşkanlığı makamı, Anayasayı çiğneyen pozisyondan kurtarılmalı, Anayasal sınırlar içine çekilerek, demokratik süreç içerisinde anayasaya saygılı bir Cumhurbaşkanı’nın göreve gelmesi sağlanmalıdır.

8) Düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlükleri başta olmak üzere temel hak ve özgürlükler önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

9) Aileden başlayarak, hayatın her alanında ve devlette her türlü otoriterleşmeye son verilmelidir. 

10) Basın özgürlüğü önündeki tüm engeller kaldırılmalı, tutuklu gazeteciler ayıbına son verilmeli, medya 4. kuvvet olarak anayasal güvenceye kavuşturulmalıdır.

11) Kürt sorunu salt güvenlikçi politikalarla çözülemez. Toplumsal barış, yalancı çözüm süreçleri ile inşa edilemez. Etnik köken ve inanç temelinde siyaset kıskacına alınmış olan sorun, barışın toplumsallaştırılmasını hedefleyen Üçüncü Yol Perspektifi ile aşılmalıdır. Kürt sorunu eşit yurttaşlık temelinde, milletin temsil edildiği TBMM zemininde toplumsal uzlaşma ve ortak akıl ekseninde çözülmelidir.

12) Laiklik, inançların ve yaşam tarzlarının güvencesidir. Devletin tüm inançlara saygılı, tüm inançlara eşit mesafede olacağı bir laiklik anlayışı güçlü bir şekilde kurulmalıdır.

13) Her türlü ayrımcılığa ve ekonomik, toplumsal, siyasal eşitsizliklere karşı topyekûn mücadele edilmelidir. Hak ve eşitlik temelinde kadınlar ve gençler desteklenmeli, engellilere ve toplumun dezavantajlı kesimlerine fırsat eşitliği sağlanmalıdır. 

14) Kalkınmayı yalnızca zenginleşme olarak anlayan yaklaşıma son verilmeli, insani kalkınma öncelikleri gözetilmelidir. Yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli üretim yapan, kalkınmanın merkezine insanı koyan, güçlü ekonomi ile zengin bir refah toplumu yaratılmalıdır. 

15) İnsanı, çevreyi ve doğal yaşamı yok sayan, para kazanma hırsını her türlü toplumsal, insani değerin önüne koyan üretim anlayışına son verilmelidir. Küresel ısınma ve çevre kirliliğine karşı ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilirlik sağlanmalıdır.

16) Sosyal devlet kurulmalı, hak temelli uygulamalarla zenginliğin adaletli paylaşımı ve sosyal adalet sağlanmalıdır. 

17) Eğitim reformuyla, aklın ve bilimsel düşüncenin egemen olduğu, bilgi çağını yakalamış, evrensel değerlerle donatılmış bir eğitim sistemi kurulmalı, eğitim kalkınmanın temeli ve motor gücü olarak çağdaş bir anlayışla ele alınmalıdır.

18) Üniversitelerin üzerindeki iktidar baskısı kaldırılmalı, akademik özgürlüğün temel koşulları sağlanmalıdır.

19) Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak her yurttaşın anayasal hakkıdır. Ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti sağlayan, sosyal adaleti temel alan bir sağlık politikası inşa edilmelidir.

20) “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi ekseninde, yayılmacı ve maceracı tuzaklara düşmeden, komşularla iyi ilişkileri esas alan, AB üyeliğini hedefleyen, inanç ve mezhep odaklı siyaseti dışlayan bir dış politika oluşturulmalıdır.

21) Ülkenin her yerinde huzur ve barışın tesis edildiği, terör saldırıları karşısında vatandaşların can güvenliğinin sağlandığı, insan haklarına saygılı bir güvenlik politikası oluşturulmalıdır

844

Facebook   1 undefined Doğal ve saf zeytinyağında 1 gün boyunca beklettiğiniz incir o kadar faydalı ki... İşte zeytinyağında beklettiğiniz kuru incirin inanılmaz faydası... 2 undefined Öksürük ve astım hastaları doğal ve saf zeytinyağında bekletilmiş 2 ad Kültür&Sanaat

Facebook 1 undefined Doğal ve saf zeytinyağında 1 gün boyunca beklettiğiniz incir o kadar faydalı ki... İşte zeytinyağında beklettiğiniz kuru incirin inanılmaz faydası... 2 undefined Öksürük ve astım hastaları doğal ve saf zeytinyağında bekletilmiş 2 ad

Doğal ve saf zeytinyağında 1 gün boyunca beklettiğiniz incir o kadar faydalı ki...

Kılıçdaroğlu: Diğerleri nasıl çalışıyorsa Muharrem Bey de çalışacak… Politika

Kılıçdaroğlu: Diğerleri nasıl çalışıyorsa Muharrem Bey de çalışacak…

Medya kuruluşlarının temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce taraftarlarının kurultay toplama arayışları, İnce’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olup olmadığı, Mart’taki yerel seçimde büyükşehirleri hangi stratejiyle kazanmak istediklerine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Kur krizine de değinen Kılıçdaroğlu, hükümetin 7 liradan dolar bozduranları açıklaması gerektiğini söyledi.

Gürsel Tekin sordu: Kim bu keyifçi bakan? Politika

Gürsel Tekin sordu: Kim bu keyifçi bakan?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Bakanlık görev yetkileriyle bağdaşmayan ve kamu zararı oluşturan “keyifçi” bakan ve ekibinin kim olduğunun kamuoyu tarafından öğrenilmesi ve bundan böyle kamu yönetiminde daha dikkatli, tedbirli, özenli davranılması adına konuyu, yazılı soru önergesi vererek Meclis gündemine taşımıştır.

Özdağ’dan Kılıçdaroğlu’na Kofi Annan tepkisi: Biri Kemal Bey’e hatırlatmalı Politika

Özdağ’dan Kılıçdaroğlu’na Kofi Annan tepkisi: Biri Kemal Bey’e hatırlatmalı

Yİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yaşamını yitiren eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın ölümüne ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle eleştirdi.

Hava Durumu ANKARA